שינויים של צוואה בהסכם בין יורשים

שינויים של צוואה בהסכם בין יורשים
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
לא פעם מוצאים עצמם יורשי מנוחים במצב דברים, לפיו אין דעתם נוחה מהוראות צוואתם של מנוחים, שעה שהם מרגישים עצמם מקופחים, בעקבות הוראות צוואה, זו או אחרת, שאינן מניחות את דעתם.
הדרך הקלה, לכאורה והישירה להתנגד לקיומה של צוואה, מנויה בחוק הירושה, תוך פירוט העילות והנסיבות שישבהם כדי לתת תימוכין וסימוכין למי המבקשים להביא לכדי ביטולה של צוואה ולמנוע מתן תוקף לה, בידי בית המשפט.
יחד עם זאת חוק הירושה, מאפשר לבית המשפט, לחלק את נכסי העיזבון, בין יורשיו של מנוח או מנוחה, על פי הסכם ביניהם או על פי צו של בית המשפט.
בהתאם להוראות חוק הירושה, הרי אין כל צורך באישור בית המשפט, להסכם חלוקת עיזבון בין יורשי מנוחים והחוק מאפשר ליורשים אלה, לסטות בהסכם שכזה, מהוראותיהן של צוואות מנוחים, אף ללא אישורו של בית המשפט לכך.
למרות שמורישים מצווים בצוואותיהם ומפרטים בצוואתיהם אלה, כיצד יחולקו נכסי העיזבון בין היורשים, הרי חוק הירושה קובע שלמרות שבית המשפט ינהג לפי הוראות הצוואה, הרי הרי הוא רשאי – מטעמים שיירשמו – לסטות מהוראות הצוואה, אם הוא שוכנע שהתקיימו נסיבות מיוחדות לסטות מהוראות הצוואה.
לכן, קודם שמגישים יורשים בכוח התנגדות לקיומה של צוואה, שעל פי מרגישים הם שקופחו בה זכויותיהם לרשת מנוח או מנוחה, יש לברר קודם לכן, אם ניתן להגיע להסכם חלוקת עיזבונו של המוריש או המוריש, בניגוד לקבוע בצוואה שהותירו מאחריהם ולשביעות רצונם המלאה של כלל יורשיהם של מנוח או מנוחה זו.
סקירת ההלכה הפסוקה של בתי המשפט, בישראל, מאז חקיקתו של חוק הירושה, לפני 60 שנה בקירוב, מצביעה על כך, כי בתי המשפט לענייני משפחה וערכאות הערעור השונות, מקנים זכות עדיפה לתנאי הסכם לחלוקת עיזבון שנחתם בין יורשים (ואפילו שלא עבר בחינה ואישור מראש של בית המשפט), על פני צוואה, זו או אחרת של מורישים, שקבעו – מראש ועוד בחייהם – איך ולמי יחולק רכושם, לאחר פטירתם לבית עולמם.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לפרשנות בתי המשפט לענייני ירושה משפחה וערכאות הערעור השונות, למצב דברים של עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, המבטל את תוקפה של צוואה הקובעת חלוקה אחרת של נכסי העיזבון, אולם אין להקיש ולהשליך ממנו לעניינים אחרים, כאשר כל מקרה ומקרה מחייב ומצריך ייעוץ משפטי פרטני ודווקני.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן