מאמרים

שורה של טעויות בעריכת צוואה

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

חייו של מ. (נקרא לו מרדכי לצורך צנעת הפרט ובשל הרצון לשמור על פרטיותו ופרטיותם של בני משפחתו, גם שנים אחר פטירתו לבית עולמו) היו סבוכים במהלך כל תקופת שנות חייו והם הלכו והסתבכו, בצורה בלתי ניתנת להתרה ולפתרון, גם לאחר שנפטר הוא לבית עולמו.

שלוש נשים נשא הוא בחייו וארבעה ילדים הותיר הוא מאחוריו, קודם שנסתלק מן העולם.

שני ילדים נולדו לו מנישואיו השניים ושניים נולדו לו מנישואיו השלישיים. נישואיו הראשונים ארכו תקופה קצרה עד למאוד ולא נולדו לו כל ילדים מאשתו הראשונה.

למוד ניסיון, שבע מלחמות בבתי משפט למשפחה ובבתי דין רבניים וכל כולו שבע מרורים, החליט מרדכי להסדיר – הסדר היטב – את ענייני הורשת רכושו הרב שצבר משך שנות חייו כסוחר ממולח, למי שחפץ ביקרם ולמי שביקש – באופן ברור, חד-משמעי ומפורש – להדירם מליטול כל חלק שהוא בירושתו ולהינות מרכושו הרב שמותיר הוא אחריו.

כמי שלא סמך על איש כל ימיו החליט, כי את צוואתו שלו, יערוך דווקא הוא ולא אף אחד מעורכי הדין הרבים שסבבו אותו משך חייו, בהם רכש ומכר נכסי נדל"ן שונים ולשירותיהם נזקק הוא גם בענייני המסחר האחרים שלו.

הוא נטל מאחד מהם טופס של צוואה בעדים ומילא אותו תוכן, לפי שיקול דעתו וגחמותיו האישיים. הוא החליט שרכושו הרב יישאר, לעולמי עד, בתוככי המשפחה וכך ניסח הוא את צוואתו, בלא שנועץ כלל, קודם לכן עם מי מעורכי הדין שבשירותיהם עשה הוא שימוש כל ימי חייו.

כך הדיר הוא מצוואתו את שתי נשותיו, מהן התגרש, כמו-גם את אשת חיקו.

בצוואתו, שנחתמה בפני שני עדים, ציווה הוא את רכושו, אך ורק לשני ילדיו מנישואיו השלישיים והאחרונים, בעוד שלאשת חיקו, רוצה לומר, אשתו השלישית ולשני ילדיו מנישואיו השניים, ציווה הוא -.18 ש"ח בלבד, לכל אחד ואחד מהם.

הוא הורה ליורשיו לשלם מעיזבונו לכל אחד משני העדים, שהיו עדים לצוואתו זו – קודם לחלוקת העיזבון – סכום של -.25,000 ש"ח וציין במפורש, כי אם לא ישולם להם סכום זה, ראש וראשונה, מעיזבונו, הרי לא יהיה כל תוקף לצוואתו.

כמי שרגיל היה לשלוט, שליטה מוחלטת בחייהם של בני משפחתו וסובבו, קבע הוא כי רכוש הנדל"ן שלו, מורש לשני בניו מנישואיו השלישיים, בתנאי שיחתמו הם, קודם לכן, על טופס התחייבות שיירשם כהערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין, לפיו לא ימכרו הם את רעוש הנדל"ן שלו, אלא יורישו אותו לילדיהם, רוצה לומר, לנכדיו.

כך נהג הוא גם באשר לנכדיו, שגם מהם דרש לחתום על התחייבות בכתב שכזו, תוך שהורה שדרישת זו תחול גם על ניניו שטרם באו לעולם והוא הדין באשר לילדיהם של ניניו וכן הלאה והלאה והכל – במטרה למנוע את הוצאת רכוש נדל"ן זה מרשותה של המשפחה והעברתו לידיים זרות של מי שאינם בני משפחתו.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את התנגדותם של בניו מנישואיו השניים לקיומה של הצוואה, פסל את צוואתו של מרדכי והורה על הוצאת צו ירושה, באשר לעיזבונו של מרדכי.

בהתאם לצו הירושה שהוציא בית המשפחה לענייני ירושה, חולק רכושו הרב של מרדכי – ללא כל תנאים ומגבלות שהם – בין אשת חיקו, אשתו השלישית, שירשה את כלל מיטלטיו ואת מכונית המרצדס המפוארת בה נהג הוא כל חייו ומחצית מרכושו ואילו ארבעת בניו, מנישואיו השניים והשלישיים, ירשו כל אחד ואחד מהם, שמינית מרכושו הרב.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.