מאמרים

פירוט השינויים המוצעים בתזכיר חוק הירושה – חלק ראשון

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

בתאריך 30.3.2021, פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'…), התשפ"א-2001, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59.

ברשימה זו, אפרט – אחד לאחד – את השינויים המוצעים בתזכיר החוק, כאשר בכל רשימה ורשימה, ייוחד מקום, אך ורק לשינוי נושאי מוצע – אחד, בלבד.

חוק הירושה קובע – בסעיף 1 שבו – כי: "במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו".

בהתאם לתזכיר החוק, הרי האמור בסעיף 1, המצוטט לעיל, יסומן כסעיף 1(א) כאשר תחתיו יתווסף סעיף 1(ב) הקובע דברים, בזו הלשון:

"ליורש אין זכות בנכס מסוים, כל עוד לא חולק העיזבון".

בהוספת סעיף 1(ב) לחוק הירושה – כמוצע בתזכיר החוק – נמנע מצב דברים, לפיו יוכלו יורשים לטעון לזכאותם בעיזבונו של מוריש, מיד עם פטירתו, לבית עולמו.

מטרת התיקון המוצע הינה לא לאפשר קיומו של מצב דברים לטענת בעלות של יורשים, בעיזבונו של מוריש, כל עוד לא חולק העיזבון, אם בדרך של מתן צו ירושה, ואם בדרך של מתן צו קיום לצוואתו של מוריש.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.