מאמרים

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק שני

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

בתאריך 30.3.2021 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'…), התשפ"א-2021, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59.

גם ברשימה זו אפרט – אחד לאחד – את השינויים המוצעים בתזכיר החוק, כאשר בכל רשימה ורשימה, ייוחד מקום, אך ורק לשינוי נושאי מוצע – אחד, בלבד.

חוק הירושה קובע – בסעיף 1 שבו – מהי הגדרתה של ירושה.

בהצעת החוק מוצע להוסיף סעף הגדרות, שהחשובים לענייננו אנו, הם הגדרות המונחים: 'בני זוג'; 'חלק מעיזבון'; 'מנה בעיזבון' וכן הגדרת 'פרודים'.

והנה הצעת ההגדרות שמוצע – בהצעת חוק זו – להוסיפם לחוק הירושה כהגדרות המחייבות את בתי המשפט לענייני משפחה וערכאות הערעור, כדלהלן:

"בני זוג" – מי שמתקיים בהם אחד מאלה:

(1) הם נשואים ואינם פרודים;

(2) מי שחיים חיי משפחה

במשק בית משותף בשים

לב לכוונת הצדדים לקיים

חיי משפחה כאמור דרך

קבע, ואין לאף אחד מהם בן

זוג אחר; לעניין זה,חזקה כי

מי שחיים חיי משפחה

במשק בית משותף במשך

שלוש שנים רצופות

לפחות, ואין לאף אחד מהם

בן זוג אחר, הם בני זוג;

"חלק", מעיזבון – חלק יחסי

מכלל נכסי העיזבון;

"מנה", בעיזבון –

(1) בירושה על פי צוואה – נכס,

לרבות כספים, שמוריש

ציווה אותם בצוואה;

(2) בירושה על פי דין –

מיטלטלין השייכים למשק

הבית המשותף, וכן דירת

מגורים כאמור בסעיף

115;

"פרודים" – נשואים שאינם חיים

חיי משפחה במשק

בית משותף מתוך

כוונה של שניהם או

של אחד מהם לנתק

את חיי המשפחה

כאמור; לעניין זה,

חזקה כי מי שאינם

חיים חיי משפחה

במשק בית משותף

במשך שלוש שנים

לפחות הם פרודים;

כוונת הצדדים תיבחן

בין היתר בשים לב

למשך הפירוד;

התנהגות הצדדים

וקיומו של הליך

להתרת נישואין;

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.