פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק שני

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק שני
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
בתאריך 30.3.2021 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'…), התשפ"א-2021, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59.
גם ברשימה זו אפרט – אחד לאחד – את השינויים המוצעים בתזכיר החוק, כאשר בכל רשימה ורשימה, ייוחד מקום, אך ורק לשינוי נושאי מוצע – אחד, בלבד.
חוק הירושה קובע – בסעיף 1 שבו – מהי הגדרתה של ירושה.
בהצעת החוק מוצע להוסיף סעף הגדרות, שהחשובים לענייננו אנו, הם הגדרות המונחים: 'בני זוג'; 'חלק מעיזבון'; 'מנה בעיזבון' וכן הגדרת 'פרודים'.
והנה הצעת ההגדרות שמוצע – בהצעת חוק זו – להוסיפם לחוק הירושה כהגדרות המחייבות את בתי המשפט לענייני משפחה וערכאות הערעור, כדלהלן:
"בני זוג" – מי שמתקיים בהם אחד מאלה:
(1) הם נשואים ואינם פרודים;
(2) מי שחיים חיי משפחה
במשק בית משותף בשים
לב לכוונת הצדדים לקיים
חיי משפחה כאמור דרך
קבע, ואין לאף אחד מהם בן
זוג אחר; לעניין זה, חזקה כי
מי שחיים חיי משפחה
במשק בית משותף במשך
שלוש שנים רצופות
לפחות, ואין לאף אחד מהם
בן זוג אחר, הם בני זוג;
"חלק", מעיזבון – חלק יחסי
מכלל נכסי העיזבון;
"מנה", בעיזבון –
(1) בירושה על פי צוואה – נכס,
לרבות כספים, שמוריש
ציווה אותם בצוואה;
(2) בירושה על פי דין –
מיטלטלין השייכים למשק
הבית המשותף, וכן דירת
מגורים כאמור בסעיף
115;
"פרודים" – נשואים שאינם חיים
חיי משפחה במשק
בית משותף מתוך
כוונה של שניהם או
של אחד מהם לנתק
את חיי המשפחה
כאמור; לעניין זה,
חזקה כי מי שאינם
חיים חיי משפחה
במשק בית משותף
במשך שלוש שנים
לפחות הם פרודים;
כוונת הצדדים תיבחן
בין היתר בשים לב
למשך הפירוד;
התנהגות הצדדים
וקיומו של הליך
להתרת נישואין;
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.
ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון

חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן