מאמרים

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק חמישי

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

בתאריך 30.3.2021 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'…), התשפ"א-2021, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59.

גם ברשימה זו אפרט – אחד לאחד – את השינויים המוצעים בתזכיר החוק, כאשר בכל רשימה ורשימה, ייוחד מקום, אך ורק לשינוי נושאי מוצע – אחד, בלבד.

חוק הירושה קובע – בסעיף 7(א) שבו – התייחסות לעסקאות אחרות בזכות היורש, כדלהלן:

" 7(א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש, בהסכם

ש-ב-כ-ת-ב (הריווח שלי – ח"ש), להעביר או לשעבד את חלקו בעיזבון,

כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל את ח-ל-ק-ו (הריווח שלי –

ח"ש) בעיזבון".

תזכיר החוק, בסעיף 7(1) מבקש לבטל את הוראת סעיף 7(א) לחוק הירושה ומציע תחתיה נוסח זה, בזו הלשון:

"7(1) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש, ב-ה-ס-כ-ם

(הריווח שלי – ח"ש), להעביר או לשעבד או חלקו בעיזבון, כולו או מקצתו,

א-ו א-ת ז-כ-ו-ת-ו ל-ג-ב-י מ-נ-ה ב-ע-י-ז-ב-ו-ן, כ-ו-ל-ה א-ו

ח-ל-ק-ה (הריווח שלי – ח"ש) ורשאים נושי היורש לעקל את חלקו א-ו

א-ת ז-כ-ו-ת-ו כ-א-מ-ו-ר, כ-ו-ל-ם א-ו ח-ל-ק-ם".

השוואת נוסח סעיף 7 (א) בחוק הירושה הקיים לעומת נוסח סעיף 7(1) המוצע בתזכיר החוק, מעלה כי יורש רשאי להעביר או לשעבד את חלקו בעיזבון, כולו את מקצתו וקיימת זכות של נושי היורש לעקל את ח-ל-ק-ו בעיזבון – ובתנאי? בתנאי שעניין לנו בהסכם ש-ב-כ-ת-ב.

הדרישה כי ההסכם להעברת או שעבוד זכות של יורש תהיה בהסכם ש-ב-כ-ת-ב, הינה דרישה מהותית היורדת לשורשם של דברים ואינה דרישה הוכחתית, גרידא.

מכאן, שאם נושה העביר או שעבד את חלקו בעיזבון בהסכם ש-א-י-נ-ו ה-ס-כ-ם ב-כ-ת-ב, הרי אין בפני הסכם שבכתב, לאור הדרישה המהותית שהסכם זה, ייערך בכתב, בדיוק כדרישת סעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

בתזכיר החוק, מוצע לוותר על הדרישה המהותית שההסכם בדבר העברת או שעבוד חלקו של יורש, יהיה בכתב, ומכאן, שאם יתוקן חוק הירושה ברוח סעיף 7(1) לתזכיר החוק, יהיה תוקף להסכם שכזה, גם אם היה על-פה, במצג וגם/או בהתנהגות.

תזכיר החוק גם מאפשר לנושיו של יורש לעקל, לא רק את חלקו בירושה, אלא גם את ז-כ-ו-ת-ו בירושה ומכאן קיימת הרחבה, בתזכיר החוק, באשר לזכותם של נושים לעקל זכויות ע-ת-י-ד-י-ו-ת או צ-פ-ו-י-ו-ת של יורש וזאת עוד טרם חולקה הירושה, בפועל ולמעשה והיא מצויה במצב של 'ירושה על הנייר, בלבד וטרם מימוש.

סעיף 7(ג) לחוק הירושה, החל כיום, קובע, כי:

"7(ג) העברה, שעבוד או עיקול כאמור אינם מקנים זכויות אלא כדי המגיע

ליורש בחלוקת העיזבון: הם שוללים מן היורש להסתלק מחלקו בעיזבון".

סעיף 7(ד) לחוק הירושה, החל כיום, קובע, כי:

"7(ד) זכותו של יורש בנכס מסויים העיזבון אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או

לעיקול כל עוד לא חולק העיזבון".

בתזכיר החוק מוצע לבטל את קיומם של סעיף 7(ג) וסעיף 7(ד) הקיימים, כום, בחוק הירושה.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה וגם/או לניתוח תיאורטי של סעיפי חוק קיימים וגם/או שתיקונם מוצע ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.