מאמרים

פירוט השינויים המוצעים בחוק הירושה – חלק רביעי

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

בתאריך 30.3.2021 פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'…), התשפ"א-2021, כאשר תזכיר החוק היה פתוח להערות הציבור, עד לתאריך 20.4.2021, שעה 23:59.

גם ברשימה זו אפרט – אחד לאחד – את השינויים המוצעים בתזכיר החוק, כאשר בכל רשימה ורשימה, ייוחד מקום, אך ורק לשינוי נושאי מוצע – אחד, בלבד.

חוק הירושה קובע – בסעיף 5(א) שבו – מי נכללים בגדר של מי הפסולים מלרשת מוריש, כדלהלן:

" 5(א) אלה פסולים לרשת את המוריש:

(1) מי ש-ה-ו-ר-ש-ע (הריווח שלי – ח"ש) על שגרם ב-מ-ת-כ-ו-ו-ן

(הריווח שלי – ח"ש) למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו.

(2) מי ש-ה-ו-רש-ע (הריווח שלי – ח"ש) על שהעלים או שהשמיד את

צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה

מזוייפת".

‏‏‏‏‏‎‎‎‎סעיף 5(ב) לחוק הירושה מוסיף וקובע, בשולי דברים אלה, כי:

"מי ש-ה-ו-ר-ש-ע (הריווח שלי – ח"ש) על שניסה לגרום למות המוריש

והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר

לרשת את המוריש"

תזכיר החוק, בסעיף 5 שבו, הדן בשלילת הזכות לרשת, קובע בסעיף 5 שבו, דברים, בזו הלשון:

"5(א) הזכות לרשת את המוריש נשללת מכל אחד מאלה:

(1) מי שגרם או שניסה לגרום, במתכוון, למותו של המוריש;

(2) מי שגרם במתכוון להעלמה או להשמדה של צוואתו האחרונה המוריש, מי

שזייף אותה אותה או מי שתבע ב-י-ו-ד-ע-י-ן (הריווח שלי – ח"ש) זכות

לרשת על פי צוואה מזוייפת".

סעיף 5(ב) לתזכיר החוק מוסיף וקובע, בשולי דברים אלה, כי:

"על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי בית המשפט לשלול רק ח-ל-ק

(הריווח שלי – ח"ש) מהזכות לרשת את המוריש, ממי שמתקיים בו האמור

באותו סעיף קטן, ורשאי הוא מ-ט-ע-מ-י-ם מ-י-ו-ח-ד-י-ם (הריווח שלי –

ח"ש) שלא לשלול את הזכות האמורה".

השוואת נוסח 5 (א) לחוק הירושה הנוכחי, על שני תתי סעיפיו, לנוסח סעיף 5(א), על שני תתי סעיפיו, המוצע בתזכיר החוק מורה, כי הנוסח הנכלל בתזכיר החוק לגבי פסלותם החוקית יורשיו של מוריש, לרשת אותו, לאחר פטירתו לבית עולמו, הינו מקל יותר, לעומת נוסח תזכיר החוק, המחמיר יותר עמו יורשים שכאלה.

בעוד שלפי הוראות סעיף 5(א) לחוק הירושה הקיים, על שני תתי סעיפיו, כדי לשלול זכות ירושה, ממי הזכאי לרשת – במצב דברים רגיל מוריש, אם על פי צוואה ואם מכוח צו ירושה, צריך שהיורש בכוח י-ו-ר-ש-ע בידי בית המשפט על שגרם ב-מ-ת-כ-ו-ו-ן למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו וכן כי יורש בכוח שכזה, י-ו-ר-ש-ע בידי בית המשפט על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

לפי הוראות סעיף 5(א) לתזכיר החוק, על שני תתי סעיפיו, כדי לשלול זכות ירושה, ממי הזכאי לרשת – במצב דברים רגיל מוריש, אם על פי צוואה ואם מכוח צו ירושה, די בכך שהיורש גרם או ניסה לגרום, ב-מ-ת-כ-ו-ו-ן למותו של המוריש ואין צורך, לשם שלילת זכות הירושה, כי הוא י-ו-ר-ש-ע בידי בית המשפט, בגין כך או שהוא גרם ב-מ-ת-כ-ו-ו-ן להעלמה או להשמדה של צוואתו האחרונה המוריש, מי שזייף אותה אותה או מי שתבע ב-י-ו-ד-ע-י-ן זכות לרשת על פי צוואה מזוייפת, כאשר גם במצב דברים זה, אין צורך לשם שלילת זכות הירושה, כי הוא י-ו-ר-ש-ע במתכוון להעלמה או להשמדה של צוואתו האחרונה המוריש, בגין כך.

תזכיר החוק מוסיף ומקנה – בסעיף 5 (ב) שבו – אפשרות לבית המשפט לשלול במצב דברים זה ממי שזכאים לרשת את המוריש, לשלול, אך ורק ח-ל-ק מהזכות לרשת את המוריש, או מ-ט-ע-מ-י-ם מ-י-ו-ח-ד-י-ם, להימנע מלשלול את זכות הירושה, ממי הזכאים לרשת את המוריש.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לאירוע נקודתי שאירע בבית המשפט לענייני משפחה ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.