מאמרים

ממשלת בנט חישבה מראש את האפשרות לקיצה הפוליטי, לפני מועד החילופים שנקבע ללא קשר לזיגזוגי סילמן ואורבך

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

ככל שהדבר יישמע מפתיע הרי ממשלתו של נפתלי בנט חישבה מראש את קיצה הפוליטי, ללא כל קשר לזיגזוגים הפוליטיים של עידית סילמן, איילת שקד, ניר אורבך ואחרים שעוד נותרו לפליטה, מהסמרטוט הפוליטי העכשווי והמקרטע, העונה לשם – מפלגת 'ימינה'.

בהתאם להסכם הפוליטי שנחתם בין מפלגת 'ימינה', בראשותו של מפתלי בנט, למפלגת 'יש עתיד', בראשותו של יאיר לפיד – קודם להצגת ממשלת בפני הכנסת וקבלת אימונה של ממשלה זו מהכנסת, בתאריך 13.6.2021 – סוכם כי מועד החילופים, בין ראש הממשלה, נפתלי בנט, לראש הממשלה החלופי, יאיר לפיד, יהיה תאריך 27.8.2023.

בהתאם לכך פרסם מזכיר הממשלה הקודם, צחי ברוורמן, בתאריך 14.6.2021 בילקוט הפרסומים, הודעה רשמית על כינון ממשלה, הרכבה וחלוקת התפקידים בין השרים.

בהודעתו זו של מזכיר הממשלה הקודם פורסם, כי מועד החילופים בין ראש הממשלה לראש הממשלה החליפי, הוא תאריך 27.8.2023.

בתאריך 28.7.2021 פורסם בספר החוקים תיקון מס' 10 לחוק יסוד: הממשלה, בחתימתם ראש הממשלה, נפתלי בנט; נשיא המדינה, יצחק הרצוג ויו"ר הכנסת, מיקי לוי.

בהתאם לתיקון זה, הרי חילופים בין ראש הממשלה וראשי הממשלה החלופי ייערכו לפני מועד החילופים בהתאם להוראות סעיף 13א(ז) ו-(ח) לחוק יסוד: הממשלה, גם בכל אחד מהמועדים כמפורט להלן:

(1) יום לאחר שהתקבל בכנסת

בקריאה השלישית חוק על

התפזרות הכנסת לפני גמר

סוף כהונתה , לפי סעיף 34

לחוק יסוד: הכנסת ובלבד

שבקריאה השלישית הצביעו

בעד החוק האמור שני חברי

הכנסת לפחות שהיו מהסיעות

ששריהן היו מזוהים כבעלי הזיקה

לראש הממשלה במועד השבעת

ממשלת החילופים; לעניין זה לא

יובא במניין חברי הכנסת

האמורים מי שהיה חבר הכנסת

במועד השבעת ממשלת

החילופים מי שהיה חבר הכנסת

במועד השבעת ממשלת

החילופים ולא הביע אמון בה;

(2) ביום הקובע כשמשמעותו

בסעיף 36א לחוק יסוד:

הכנסת, אם לא התקבל חוק

התקציב עד היום שקדם לו.

אלמלא תיקון מס' 10 לחוק יסוד: הכנסת, שהתקבל עוד בתאריך 27.7.2021 ופורסם בספר החוקים בתאריך 28.7.2021 – חודשים רבים לפני שהודיעה עידית סילמן, בתאריך 6.4.2022, על פרישתה מהקואליציה בשל החלטתו של שר הבריאות ניצן הורוביץ לאכוף את פסיקת בג"ץ שמאפשרת הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח – לא יכול היה יאיר לפיד לכהן כראש ממשלה חלופי, החל מתאריך 1 ביולי 2022, לאחר קבלת חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע וקביעת מועד הבחירות לכנסת העשרים וחמש.