חלוקת נכסי עיזבון ללא חיוב מס

חלוקת נכסי עיזבון ללא חיוב מס
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
חוק הירושה מאפשר את שינוי צוואת מורישים, בהסכם חלוקת עיזבון, בניגוד ובשונה מהוראות הצוואה או לפי צו בית המשפט, אם שוכנע, בית המשפט, מטעמים שיירשמו, שהיו נסיבות מיוחדות לסטות מהוראות הצוואה.
חוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הורשה אינה מכירה או פעולה באיגוד לעניין חוק זה.
יחד עם זאת קובע חוק מיסוי מקרקעין, כי חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר.
בתיקון זה לחוק מוגדרת "חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים", כחלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור.
חוק מיסוי מקרקעין קובע שיראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:
(א) לפני פטירתם היו המורישים
בני זוג או שהיו ילד והורהו;
(ב) טרם הסתיימה חלוקת
העיזבונות.
מכאן, שאם שאם מורישה או מוריש הורישו בצוואתם ליורש ויורשת, יחדיו, על פי הוראות הצוואה, נכס מקרקעין וכספים, יכולים שני יורשים אלה, להגיע לחלוקה שונה של נכסי העיזבון, כך שאחד מהם יקבל לבעלותו לבדו את נכס המקרקעין והיורש השני (או היורשת השנייה) יקבלו את מלוא הכספים שנקבעו לשניהם, כיורשים משותפים.
יש לתכנן את חלוקת העיזבון, בצורה מדוקדקת, כך שאחד היורשים יקבל לבדו, לבעלותו, את מלוא הזכויות בנכס המקרקעין והיורש/היורשת השני/השנייה יקבל/תקבל את מלוא הכספים הנזכרים בצוואה, כך שבמצב דברים זה, לא יישלם אף אחד מהם, כל מס שהוא לאוצר – אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין.
אם בעסקת חלוקת נכסי עיזבון שכזו, ייאלץ מי משני יורשים אלה, להוסיף ולשלם ליורש האחר כספים, מכיסו הוא, שאינם חלק מנכסי העיזבון, הרי עסקת חלוקת נכסי עיזבון זה, תחויב במס לפי חוק מיסוי מקרקעין.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – למצב דברים אפשרי, עתידי ומסתבר, בהתאם להוראות חוק הירושה וחוק מיסוי מקרקעין ואין להקיש ולהשליך מחוות דעת זו, לעניינים אחרים.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן