הצורות התיקניות והחוקיות של צוואה

הצורות התיקניות והחוקיות של צוואה
מאת: ד"ר חיים שטנגר, עו"ד
צוואה יכולה להיעשות בכתב יד, בעדים. בפני רשות או בעל-פה.
צוואה בכתב יד נכתבת כולה בידי המצווה, נושאת תאריך כתוב בידו ותיחתם על ידו.
מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה. ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה.
חוק הירושה קובע, כי צוואה שהופקדה ונשמרה בפיקדון עד מותו של המצווה, תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה, עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר בתאריך ההפקדה.
החוק מאפשר למצווה לקבל את בחזרה את הצוואה שהפקיד, כל עת.
צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי.
דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו. ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי, יאשר בחתימתו על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.
צוואה שנעשתה בפני רשות, מותר להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה שכזו מהווה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.
לעניין צוואה בפני רשות, הרי דינו של נוטריון, כדינו של שופט.
שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו.
דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידם אצל רשם לענייני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם.
צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עודנו בחיים.
רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – להוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965.
בכל מקרה ובכל עניין פרטני ודווקני יש לקבל ולהתייעץ בייעוץ משפטי בהקשר ובהדבק דברים לעובדות המתייחסות לאותו עניין פרטני ודווקני, ולא להסתמך על פירוט כוללני זה של הוראות חוק הירושה, תשכ"ה-1965.
ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ונוטריון
מתמחה – בין היתר – בדיני ירושה וצוואות, כמו-גם בענייני ניהול עיזבונות וכל הקשור והכרוך בכך.
חייג עכשיו
Open chat
דילוג לתוכן