מאמרים

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

לא רבים יודעים כי כדי להבטיח את ביצוע וקיום הצוואה שערכו הם, קודם לפטירתם לבית עולמם, יכולים הם להפקיד את צוואה בכתב יד או צוואה בעדים שערכו הם.

הפקדת צוואה שכזו – לפי הוראות חוק הירושה – חייבת להיות בדרך של המצאתה על ידי המצווה עצמו (ולא באמצעות בא כוח או שליח מטעמו) לרשם לענייני ירושה.

בכך מבטיחים מורישים עצמם מפני אפשרות שהצוואה, תיעלם או תושמד בידי מי שאינו מעוניין שיוודע על קיומה של צוואה שכזו.

חוק הירושה מחייב כל מי שיש צוואה, למסור צוואה זו – במקור או בהעתק מאושר – לרשם לענייני ירושה, מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה.

אם הופקדה צוואה אצל הרשם לענייני ירושה או נמסרה לו בידי מי שיש בידו צוואה ולא הוגשה בקשה לקיום הצוואה תוך שלושה חודשים לאחר מות המצווה או לאחר מסירת הצוואה לרשם לענייני ירושה, לפי המאוחר, חייב הרשם להודיע על כך ליורשים על פי צוואה זו ולפרסם הודעה פומבית על כך.

אופן, צורת ודרכי פרסום פומבי זה, בידי הרשם לענייני ירושה, בדבר הפקדת או מסירה צוואה לו, נקבעו בתקנות הירושה.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – להוראות המתייחסות לצוואה שהופקדה או נמסרה לרשם לענייני ירושה, קודם או לאחר פטירתו של מצווה בצוואה זו ואין להקיש ולהשליך ממנה, לעניינים אחרים.