מאמרים

הורחבו סמכויות הרשמים לענייני ירושה בחוק הירושה

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

החל מתאריך 2.7.2023 נכללו בחוק הירושה שורת תיקונים לפיהם הורחבה סמכויותיהם של הרשמים לענייני ירושה.

בעקבות הרחבת סמכויות אלה של הרשמים לענייני ירושה, יתקצרו זמני הטיפול בבקשות להוצאת צווי ירושה וקיום צוואה. מצב דברים זה יורידהעומס שהיה מוטל על בתי משפט למשפחה, אשר קודם לכניסת תיקונים אלה לתוקף, היו הם בלבד בעלי הסמכות החוקית לדון בעניינים אלה.

התיקונים לחוק הירושה מאפשרים – מכאן ואילך – לרשמים לענייני ירושה להחליט העניינים שהיו, עד אז, אך ורק בסמכותם של בתי משפט למשפחה.

לרשמים לענייני ירושה הוקנתה – מכאן ואילך – סמכות לדון בבקשות למתן צו קיום צוואה, כאשר נפל פגם בצוואה; בבקשות לגבי אדם שמקום מושבו בעת פטירתו היה בחו"ל; בצוואות בעל-פה ובקשות לקיום צוואה, גם שעה שהצוואה המקורית אינה קיימת ומצוי רק העתקה .

הרשמים לענייני ירושה הוסמכו גם להחליט בענייני צווי קיום צוואות המאומתים כדין בידי ערכאה שיפוטית זרה, שעה שעד כה קיימת היתה חובה להגיש לרשמים אלה את הצוואה המקורית, במצב דברים שהיא נמסרה לביהמ"ש בחו"ל ואינה נמצאת בידי המבקש בישראל.

במסגרת תיקונים אלה, צומצם הפיקוח של האפוטרופוס הכללי על מנהלי עיזבונות למקרים חריגים כאשר מתעורר צורך להגן על יורשים אשר אינם מסוגלים לדאוג לענייניהם ואין מי שמסוגל ומוסמך לדאוג להם.

מכאן ואילך, אך ורק היורשים, הם הם, שיפקחו על מנהל העיזבון וליורשים אלה יוגשו הדיווחים הנדרשים ללא צורך בהתערבותו של האפוטרופוס הכללי, שעה שהמחוקק רואה בהם את מי שהינם בעלי האינטרס המובהק לבחון את התנהלותו של מנהל העיזבון הפועל עבורם.

בעקבות אי מעורבותו של האפוטרופוס הכללי בפיקוח על מנהלי העיזבון והעברת עניין זה לפיקוחם וטיפולם של היורשים, הרי יקוצרו הליכים מתמשכים שהיו בעבר בשל דרישה חוקית זו שיצרה מעמסה ביורוקרטית, בעבר.