מאמרים

בשוק המקרקעין אפשר למצוא דירות בדמי מפתח בחצי מחיר ממחיר השוק

ד"ר חיים שטנגר, עו"ד

מספר עורכות ועורכי הדין המתמחים ובקיאים בדיני הגנת הדייר, דמי מפתח וכל הקשור והכרוך בכך, מתמעט משנה לשנה. ובמקביל, מספר נכסי המקרקעין שניתן לרכוש אותם כנכסים מוגנים, רוצה לומר נכסים בדיירות מוגנת, גם הוא מתמעט משנה לשנה.

יחד עם זאת קיימות אלפי דירות במרכזי הערים הגדולות, במקומות נחשקים ביותר, שהינן דירות בדמי מפתח, שמחירן מגיע כדי שליש או רבע ממחיר דירה בבעלותו של הרוכש הנרשמת על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

מי שמחליט לגור בדירה מוגנת, אינו זכאי שהבעלות בדירה תירשם על שמו, אבל יחד עם זאת, הוא זכאי לשכור את הנכס, שהינו דירה מוגנת לפי חוק הגנת הדייר, לתקופה בלתי מוגבלת ובתנאי שיעמוד בתנאי החוזה.

בעבר, הפכו דיירים בדירות לדיירים מוגנים, מכח שהותם הממושכת בדירה שבה התגורר, אולם כיום אפשרות זו אינה קיימת עוד. חוק הגנת הדייר בנוסחו הקיים, רוצה לומר חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב – 1972, מכיר במי שרכש דירה לפני תאריך 20.8.1986, כמי שהינו דייר מוגן ואפילו שלא שילם כל תשלום שהוא לבעל הנכס, שהנכס רשום בבעלותו, בשלכת רישום המקרקעין, למעט דמי השכירות החודשיים, ששולמו על ידו, קודם לתאריך זה והמשך -הלאה.

כיום, הדרך היחידה להפוך לדייר מוגן בדירה הינה בדרך של רכישת הזכויות המוגנות בדירה, מהדייר שקדם למי שרכש ממנו את הזכויות, או – במקרים נדירים ביותר – בדרך של רכישת הזכויות המוגנות בדירה, מבעל הדירה שרשומה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

זכויות הדיירות המוגנת ניתנות לרוכש, לכל ימי חייו, כאשר חוק הגנת הדייר מכיר בהעברת זכויות הדיירות המוגנת (אם בבית עסק ואם בדירה), ליורשיו של הדייר המוגן, אולם לא נעסוק בעניין זה, ברשימתנו זו.

בנוסף לדמי המפתח הראשוניים, ששילם הדייר המוגן, בעת רכישת זכות הדיירות המוגנת, הרי הוא משלם גם את סכום דמי השכירות המוגנת החלים על הדירה, המהווים דמי שכירות יסודיים, בסכומים נמוכים למדי ובתוספת האחוזים הנקבעים בתקנות הגנת הדייר המתייחסות לשיעורי העלאת דמי השכירות, בין אם מדובר בדירה ובין אם מדובר בבית עסק, כאשר ניתן למצוא באתר משרד הבינוי והשיכון את השיעור המדויק של סכום העלאת דמי השכירות.

זכויותיו של הדייר המוגן הינן 'זכויות מוגנות בנכס' והוא ובני משפחתו זכאים לגור בדירה (ככל שמדובר בדירה ולא בבית עסק) כל ימי חייו, יחד עם בני משפחתו ובתנאי שהדירה תשמש אך ורק למגורים. דייר זה אינו זכאי להשכיר לאחרים את זכויותיו בדירה, אינו זכאי להעביר את זכויות הדיירות המוגנת שלו לאחרים, ללא הסכמת הבעלים הרשום של הדירה בלשכת רישום המקרקעין והוא חייב לגור בנכס, באופן שוטף, כדי למנוע העלאת טענת נטישה נגדו.

אין בכוונתי ברשימה זו למצות את מכלול הנושאים הקשורים לדיירות מוגנת בדירה, בפרט ובבית עסק, בכלל זה, כאשר עניינים אלה הינם עניינים אחרים ושונים מעצם ההדגש על הכדאיות הכלכלית ברכישת זכויות דיירות מוגנת בדירה, בהשוואה לרכישת הבעלות בדירה, הנרשמת על שמו של הרוכש, בלשכת רישום המקרקעין.

רשימה זו אינה מהווה ייעוץ משפטי ואינה מחליפה ייעוץ משפטי מתבקש, אלא היא מתייחסת – באופן כללי וכוללני, גם יחד – לעניין הכדאיות הכלכלית, במקרים מסוימים להשקיע ברכישת זכויות דיירות מוגנת, בדירה, תחת לרכוש זכויות בעלות בדירה, הנרשמות על שם הרוכש, בלשכת רישום המקרקעין.